Moderaternas yrkande i Bildningsnämnden

Bildningsnämnden 2018-11-14

Yrkande ärende 5 Utredning Alstad skola

 

Moderaterna kommer att göra allt vi kan för att utveckla Alstad.
Vi arbetar tex. för en ökad utbyggnad av bostäder för att orten ska växa och det ska finnas underlag för kommunal service som skola mm.

Vi satsar på Alstad och vill även i fortsättningen ha en F-6-skola på orten. Den långsiktiga lösningen kan vara antingen kommunal eller en fristående skola. Tills en långsiktig lösning är på plats är vi beredda att driva skolan vidare i kommunal regi.

Vi noterar att förvaltningens förslag till flera delar innebär en lösning som på kort sikt motsvarar det vi vill. Vi vill dock att årskurs 6 stannar kvar i Alstad.

Med denna bakgrund yrkar vi att Bildningsnämnden beslutar

Att     ställa sig bakom bildningsförvaltningens förslag på åtgärder enligt föreliggande tjänsteskrivelse, med syftet att säkra en verksamhet av god kvalitet och ekonomi och med intentionen att Alstad skola ska kunna leva vidare som grundskola,

Att     det inför kommande skolval till förskoleklass inte ska finnas någon lägsta gräns för hur många elever som måste välja en skola för att eleverna ska tas emot i skolans förskoleklassverksamhet,

Att     även årskurs 6 ska vara kvar på Alstad skola tills vidare, samt

Att     fortsätta arbetet med att utreda hur ett övertagande av verksamhet/lokaler skulle kunna gå till utifrån kommunallagen och annan relevant lagstiftning.

Moderaterna i Bildningsnämnden

Lars Mikkelä(M)

Tappade uppkopplingen